Generelle vilkår og betingelser for hotelovernatningskontrakten

Pflanzensofort GmbH
Rothenschlatt 2
D – 26203 Wardenburg

1 ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for kontrakter om leje af hotelværelser til indkvartering og alle andre tjenester og leverancer, der leveres af hotellet til kunden i denne sammenhæng (hotelopholdskontrakt). Udtrykket “hotelovernatningskontrakt” inkluderer og erstatter følgende udtryk: Indkvarteringskontrakt, gæsteindkvarteringskontrakt, hotelkontrakt, hotelværelseskontrakt.

1.2 Fremleje eller genudlejning af de leverede værelser og deres anvendelse til andre formål end indkvartering kræver forudgående samtykke fra hotellet i tekstform, hvorved § 540, stk. 1, sætning 2 BGB frafaldes, for så vidt kunden ikke er en forbruger.

1.3 Kundens generelle vilkår og betingelser gælder kun, hvis dette udtrykkeligt er aftalt på forhånd.

2 KONTRAKTINDGÅELSE, KONTRAKTPARTNERE, FORÆLDELSESFRIST

2.1 Aftaleparterne er hotellet og kunden. Hvis en tredjepart har bestilt på vegne af kunden, hæfter denne over for hotellet sammen med kunden som solidarisk debitor for alle forpligtelser, der følger af aftalen om hotelophold, forudsat at hotellet har modtaget en tilsvarende erklæring fra tredjeparten. Kontrakten er indgået, når hotellet accepterer kundens ansøgning. Det står hotellet frit for at bekræfte værelsesbookingen i tekstform.

2.2 Alle krav mod hotellet er generelt underlagt en forældelsesfrist på et år fra starten af den lovbestemte forældelsesfrist. Dette gælder ikke for erstatningskrav og andre krav, for så vidt som sidstnævnte er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra hotellets side.

3 TJENESTER, PRISER, BETALING, MODREGNING

3.1 Hotellet er forpligtet til at holde de af kunden reserverede værelser til rådighed og til at levere de aftalte ydelser.

3.2 Kunden er forpligtet til at betale hotellets aftalte eller gældende priser for værelseslejen og de andre tjenester, som han benytter. Dette gælder også for tjenester bestilt af kunden direkte eller via hotellet, som leveres af tredjeparter og udbetales af hotellet.

3.3 De aftalte priser inkluderer de skatter og lokale afgifter, der er gældende på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås. Ikke inkluderet er lokale skatter, som gæsten skylder i henhold til den respektive kommunale lov, såsom besøgsskat.

3.4 Hotellet kan gøre sit samtykke til en efterfølgende reduktion i antallet af bestilte værelser, hotellets tjenester eller længden af kundens ophold, som kunden ønsker, afhængig af, at prisen for værelserne og/eller for hotellets andre tjenester øges.

3.5 Hotelfakturaer uden forfaldsdato skal betales fuldt ud senest ti dage efter modtagelse af fakturaen. Hotellet kan til enhver tid kræve øjeblikkelig betaling af forfaldne krav fra kunden. Hvis kunden er i betalingsmisligholdelse, gælder de lovmæssige bestemmelser. Efter misligholdelse skal kunden refundere hotellet for rykker- og ekspeditionsgebyrer. Hotellet forbeholder sig ret til at fremlægge dokumentation for større skader.

3.6 Hotellet er berettiget til at kræve et rimeligt forskud eller depositum fra kunden ved indgåelse af kontrakten, f.eks. i form af en kreditkortgaranti. Størrelsen af forskudsbetalingen og betalingsdatoerne kan aftales i tekstform i kontrakten. I tilfælde af forudbetalinger eller depositum for pakkerejser forbliver de lovmæssige bestemmelser uberørte. Hvis kunden er i betalingsmisligholdelse, gælder de lovmæssige bestemmelser.

3.7 I begrundede tilfælde, f.eks. hvis kunden er i restance med betalingen, eller hvis kontraktens omfang udvides, er hotellet berettiget til at kræve en forudbetaling eller sikkerhedsstillelse i henhold til punkt 3.6 ovenfor eller en forhøjelse af den forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, der er aftalt i kontrakten, op til det fulde aftalte vederlag, selv efter indgåelse af kontrakten op til opholdets start.

3.8 Desuden er hotellet berettiget til at kræve et rimeligt forskud eller depositum fra kunden ved begyndelsen og under opholdet i henhold til ovenstående punkt 3.6 for eksisterende og fremtidige krav, der opstår som følge af kontrakten, for så vidt en sådan betaling ikke allerede er foretaget i overensstemmelse med ovenstående punkt 3.6 og/eller punkt 3.7.

3.9 Kunden kan kun udligne eller modregne et ubestridt eller retskraftigt krav mod et krav fra hotellet.

4 AFBESTILLING FRA KUNDENS SIDE (ANNULLERING) / MANGLENDE BRUG AF HOTELLETS TJENESTER (NO SHOW)

4.1 Kunden kan kun træde tilbage fra den kontrakt, der er indgået med hotellet, hvis der udtrykkeligt er aftalt en fortrydelsesret i kontrakten, hvis der findes en anden lovbestemt fortrydelsesret, eller hvis hotellet udtrykkeligt accepterer annullering af kontrakten. Aftalen om fortrydelsesret og et eventuelt samtykke til ophævelse af kontrakten skal ske i tekstform.

4.2 Hvis hotellet og kunden har aftalt en dato for en omkostningsfri annullering af kontrakten, kan kunden annullere kontrakten op til denne dato uden at pådrage sig betaling eller erstatningskrav fra hotellet. Kundens afbestillingsret bortfalder, hvis han ikke gør brug af sin afbestillingsret over for hotellet inden den aftalte dato.

4.3 Hvis der ikke er aftalt eller allerede er udløbet en afbestillingsret, der heller ikke er nogen lovbestemt afbestillings- eller opsigelsesret, og hotellet ikke accepterer en annullering af kontrakten, bevarer hotellet retten til det aftalte vederlag på trods af manglende brug af tjenesten. Hotellet kan foretage et fast fradrag for sparede udgifter. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at betale mindst 90 % af den kontraktligt aftalte pris for overnatning med eller uden morgenmad og for pakkearrangementer med tredjepartsydelser, 70 % for halvpension og 60 % for fuldpension.

4.4 Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende regler for afbestilling af ferieboliger og hotelværelser:
Afbestillinger op til 8 dage før ankomst: gratis
Afbestilling fra 7 dage før ankomst: 90% af den aftalte pris.
Eventuelle afvigende afbestillingsbetingelser skal aftales skriftligt.

5 AFBESTILLING FRA HOTELLETS SIDE

5.1 Hvis det er aftalt, at kunden kan træde tilbage fra kontrakten uden omkostninger inden for en bestemt periode, er hotellet berettiget til at træde tilbage fra kontrakten i denne periode, hvis der er forespørgsler fra andre kunder om de kontraktligt reserverede værelser, og kunden ikke giver afkald på sin ret til tilbagetrækning efter forespørgsel fra hotellet med en rimelig frist.

5.2 Hvis en forudbetaling eller et depositum, der er aftalt eller krævet i henhold til punkt 3.6 og/eller punkt 3.7, ikke foretages, selv efter at en rimelig henstandsperiode, der er fastsat af hotellet, er udløbet, er hotellet også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.

5.3 Desuden er hotellet berettiget til ekstraordinært at træde tilbage fra kontrakten af objektivt begrundede årsager, især hvis…:
– force majeure eller andre omstændigheder, som hotellet ikke er ansvarlig for, gør det umuligt at opfylde kontrakten.
– værelser eller værelser er bestilt med misvisende eller falske oplysninger eller fortielse af væsentlige fakta; væsentlige fakta kan omfatte kundens identitet, betalingsevne eller formålet med opholdet.
– hotellet har en berettiget grund til at tro, at brugen af tjenesten kan bringe den gnidningsløse drift af virksomheden, sikkerheden eller hotellets omdømme i fare i offentligheden, uden at dette kan tilskrives hotellets kontrolområde eller organisation.
– formålet med eller årsagen til opholdet er ulovligt.
– der er en overtrædelse af ovennævnte afsnit 1.2.

5.4 Den berettigede afbestilling af hotellet udgør ikke et erstatningskrav fra kundens side.

6 LEVERING, OVERDRAGELSE OG TILBAGELEVERING AF VÆRELSER

6.1 Kunden har ikke krav på at få stillet bestemte lokaler til rådighed, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt.

6.2 Bestilte værelser er til rådighed for kunden fra kl. 16.00 på den aftalte ankomstdag. Kunden har ikke ret til tidligere levering. Medmindre et senere ankomsttidspunkt udtrykkeligt er aftalt, eller det pågældende værelse er forudbetalt, har hotellet ret til at omfordele reserverede værelser efter kl. 18.00, uden at kunden kan udlede et krav mod hotellet heraf. Der er ingen forpligtelse til at tildele kontrakten et andet sted.

6.3 På den aftalte afrejsedag skal værelserne være forladt og stillet til rådighed for hotellet senest kl. 11.00. Afvigelser skal ske skriftligt.

7 HOTELLETS ANSVAR

7.1 Hotellet er ansvarligt for skader, som det er ansvarligt for, og som skyldes skade på liv, lemmer eller helbred. Desuden er det ansvarligt for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra hotellets side eller på en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af typiske kontraktlige forpligtelser fra hotellets side. Et pligtbrud begået af en juridisk repræsentant eller stedfortræder svarer til et pligtbrud begået af hotellet. Yderligere krav om skadeserstatning er udelukket, medmindre andet er fastsat i dette punkt 7. Hvis der opstår forstyrrelser eller mangler i hotellets tjenester, skal hotellet bestræbe sig på at afhjælpe sådanne ved kendskab til dem eller ved øjeblikkelig klage fra kunden. Kunden er forpligtet til at gøre en rimelig indsats for at afhjælpe forstyrrelsen og minimere enhver mulig skade.

7.2 Hotellet hæfter over for kunden for genstande, der medbringes på hotellet, op til et maksimum på 500 euro. Hotellet anbefaler brug af hotellets eller værelsets pengeskab. Hvis gæsten ønsker at medbringe penge, værdipapirer og værdigenstande til en værdi af mere end 500 euro, kræver dette en separat opbevaringsaftale med hotellet.

7.3 Hvis kunden får stillet en parkeringsplads til rådighed i hotellets garage eller på hotellets parkeringsplads, selv mod betaling, udgør dette ikke en aftale om opbevaring. I tilfælde af tab af eller skade på motorkøretøjer, der er parkeret eller manøvreret på hotellets ejendom og deres indhold, er hotellet kun ansvarlig i henhold til ovenstående afsnit 7.1, sætning 1 til 4.

7.4 Vækning udføres af hotellet med den største omhu. Beskeder, post og forsendelser til gæster håndteres med omhu. Hotellet leverer, opbevarer og – på anmodning – videresender dem mod et gebyr. Hotellet er kun ansvarlig i henhold til ovenstående punkt 7.1, sætning 1 til 4.

8 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

8.1 Ændringer og tilføjelser til kontrakten, accepten af ansøgningen eller disse generelle vilkår og betingelser skal foretages i tekstform. Ensidige ændringer eller tilføjelser fra kundens side er ugyldige.

8.2 Opfyldelses- og betalingsstedet samt det eksklusive værneting – også for tvister vedrørende checks og veksler – i handelstransaktioner er Am Brink 11, 38678 Clausthal-Zellerfeld; hvis en kontraktpartner opfylder kravene i § 38 (2) ZPO og ikke har noget generelt værneting i Tyskland, er værnetinget Clausthal-Zellerfeld.

8.3 Tysk lovgivning finder anvendelse. Anvendelsen af FN’s konvention om kontrakter for internationalt salg af varer og lovkonflikter er udelukket.

8.4 Obligatoriske oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013: Link til hjemmesiden for Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelsestjeneste for forbrugertvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/- Yderligere oplysninger findes på dette link. Hotellet er juridisk forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved dette forbrugervoldgiftsnævn. Hvis du har indledende spørgsmål om en mulig konfliktløsning, bedes du kontakte os på info@harz-urlaubs-alm.de.

8.5 Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I alle andre henseender gælder de lovmæssige bestemmelser.