Algemene voorwaarden voor het hotelcontract

Pflanzensofort GmbH
Rothenschlatt 2
D – 26203 Wardenburg

1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor logies en alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit kader voor de klant verricht (hotelaccommodatieovereenkomst). De term “contract voor hotelaccommodatie” omvat en vervangt de volgende termen: Logiescontract, logiescontract, hotelcontract, hotelkamercontract.

1.2 Voor het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij wordt afgezien van § 540 lid 1 zin 2 BGB voor zover de klant geen consument is.

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

2 TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT, PARTNERS, VERJARINGSTERMIJN

2.1 De contractuele partners zijn het hotel en de klant. Indien een derde voor rekening van de klant heeft besteld, is deze samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, mits het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering per sms te bevestigen.

2.2 Voor alle vorderingen tegen het hotel geldt in het algemeen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims en andere claims, voor zover deze gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het hotel.

3 DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, COMPENSATIE

3.1 Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2 De klant is verplicht tot betaling van de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de huur van de kamer en de overige door hem gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten waartoe de klant rechtstreeks of via het hotel opdracht heeft gegeven en die door derden worden geleverd en door het hotel worden uitbetaald.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die door de gast verschuldigd zijn volgens de betreffende gemeentewet, zoals toeristenbelasting.

3.4 Het hotel kan zijn instemming met een door de klant gevraagde latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de klant afhankelijk stellen van een verhoging van de prijs voor de kamers en/of voor de overige diensten van het hotel.

3.5 Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn volledig betaalbaar binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van verschuldigde vorderingen van de klant eisen. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Na het in gebreke blijven moet de klant de herinnerings- en verwerkingskosten aan het hotel terugbetalen. Het hotel behoudt zich het recht voor om bewijs van hogere schade te overleggen.

3.6 Het hotel is gerechtigd om bij het afsluiten van de overeenkomst een redelijke vooruitbetaling of borgsom van de klant te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm worden overeengekomen in het contract. In het geval van vooruitbetalingen of borgsommen voor pakketreizen blijven de wettelijke bepalingen onaangetast. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld bij betalingsachterstand van de klant of bij uitbreiding van de omvang van het contract, is het hotel gerechtigd om ook na afsluiting van het contract tot aan het begin van het verblijf een vooruitbetaling of waarborgsom in de zin van artikel 3.6 of een verhoging van de in het contract overeengekomen vooruitbetaling of waarborgsom tot de volledige overeengekomen vergoeding te verlangen.

3.8 Bovendien is het hotel gerechtigd om van de klant bij aanvang en tijdens het verblijf een redelijk voorschot of een waarborgsom te verlangen in de zin van bovenstaand artikel 3.6 voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst, voor zover een dergelijke betaling niet reeds heeft plaatsgevonden in overeenstemming met bovenstaand artikel 3.6 en/of artikel 3.7.

3.9 De klant kan slechts een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering verrekenen met een vordering van het hotel.

4 ANNULERING DOOR DE KLANT (ANNULERING) / NIET-GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL (NO-SHOW)

4.1 De klant kan de met het hotel gesloten overeenkomst slechts herroepen indien in de overeenkomst een uitdrukkelijk herroepingsrecht is overeengekomen, indien er een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of indien het hotel uitdrukkelijk instemt met de ontbinding van de overeenkomst. De instemming met het herroepingsrecht en de eventuele toestemming voor annulering van het contract moeten in tekstvorm worden opgesteld.

4.2 Indien het hotel en de klant een datum voor kosteloze annulering van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de klant tot die datum de overeenkomst annuleren zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn herroepingsrecht tegenover het hotel niet uitoefent op de overeengekomen datum.

4.3 Indien geen annuleringsrecht is overeengekomen of reeds is verlopen, er ook geen wettelijk recht op annulering of opzegging bestaat en het hotel niet instemt met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel ondanks het niet gebruiken van de dienst recht op de overeengekomen vergoeding. Het hotel mag een vast bedrag aftrekken voor gespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht om ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachting met of zonder ontbijt en voor arrangementen met diensten van derden, 70% voor halfpension en 60% voor volpension.

4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden op dit moment de volgende regels voor annulering van vakantiehuizen en hotelkamers:
Annuleringen tot 8 dagen voor aankomst: gratis
Annuleringen vanaf 7 dagen voor aankomst: 90% van de contractueel overeengekomen prijs
Afwijkende annuleringsvoorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.

5 ANNULERING DOOR HET HOTEL

5.1 Indien is overeengekomen dat de klant de overeenkomst binnen een bepaalde periode kosteloos kan opzeggen, is het hotel gerechtigd de overeenkomst tijdens deze periode op te zeggen indien er aanvragen van andere klanten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn herroepingsrecht na aanvraag door het hotel binnen een redelijke termijn.

5.2 Indien een overeenkomstig artikel 3.6 en/of artikel 3.7 overeengekomen of verlangde vooruitbetaling of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet is voldaan, heeft het hotel eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Bovendien heeft het hotel het recht om zich om objectief gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit de overeenkomst, in het bijzonder indien…:
– overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken om het contract na te komen.
– kamers of kamers zijn geboekt met misleidende of valse informatie of verzwijging van materiële feiten; materiële feiten kunnen de identiteit van de klant, de mogelijkheid om te betalen of het doel van het verblijf zijn.
– het hotel heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel bij het publiek in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel.
– het doel of de reden van het verblijf onwettig is.
– er sprake is van een overtreding van de bovenstaande paragraaf 1.2.

5.4 De gerechtvaardigde annulering van het hotel vormt geen vordering tot schadevergoeding van de klant.

6 BESCHIKBAARSTELLING, OVERDRACHT EN TERUGGAVE VAN KAMERS

6.1 De klant kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 16:00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere levering. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen of de betreffende kamer vooruitbetaald is, heeft het hotel het recht om geboekte kamers na 18:00 uur opnieuw toe te wijzen zonder dat de klant hieraan een vordering op het hotel kan ontlenen. Er is geen verplichting om het contract elders te gunnen.

6.3 Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur ontruimd te zijn en ter beschikking van het hotel te worden gesteld. Afwijkingen moeten schriftelijk worden ingediend.

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door het hotel of op een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen door het hotel. Plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger staat gelijk aan plichtsverzuim door het hotel. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald in deze clausule 7. Indien zich storingen of gebreken voordoen in de diensten van het hotel, zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra het hotel hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht om redelijke inspanningen te leveren om de verstoring te verhelpen en mogelijke schade tot een minimum te beperken.

7.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor meegebrachte zaken tot een maximum van 500 euro. Het hotel raadt aan om gebruik te maken van de hotel- of kamerkluis. Als de gast geld, waardepapieren en waardevolle spullen met een waarde van meer dan 500 euro wil inbrengen, moet hiervoor een aparte opslagovereenkomst met het hotel worden afgesloten.

7.3 Indien aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op de hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaringsovereenkomst. In geval van verlies van of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud, is het hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met het bovenstaande artikel 7.1, zinnen 1 tot en met 4.

7.4 Wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en zendingen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt voor de levering, opslag en – op verzoek – het doorsturen ervan tegen een vergoeding. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met het bovenstaande artikel 7.1, zinnen 1 tot en met 4.

8 SLOTBEPALINGEN

8.1 Wijzigingen van en aanvullingen op het contract, de acceptatie van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden dienen in tekstvorm te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de klant zijn ongeldig.

8.2 De plaats van nakoming en betaling evenals de exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen met betrekking tot cheques en wissels – in handelstransacties is Am Brink 11, 38678 Clausthal-Zellerfeld; indien een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank Clausthal-Zellerfeld.

8.3 Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het conflictenrecht is uitgesloten.

8.4 Verplichte informatie krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad: Link naar de homepage van de onlinedienst van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/- Meer informatie is beschikbaar op deze link. Het hotel is wettelijk verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze arbitragecommissie voor consumentenzaken. Als je eerste vragen hebt over een mogelijke geschillenbeslechting, neem dan contact met ons op via info@harz-urlaubs-alm.de.

8.5 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.