Privacybeleid

PREAMBLE

Voor ons begint samenwerking op basis van vertrouwen op kleine schaal. Voor ons betekent dit natuurlijk dat we je gegevens vanaf het begin moeten beschermen. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen we u daarom informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt en die gedeeltelijk door ons worden gebruikt om ons aanbod zo aangenaam mogelijk te maken voor onze klanten.

We houden ons aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna: GDPR), de Duitse Federale Wet Gegevensbescherming (hierna: BDSG) en de Duitse Telemediawet (hierna: TMG).

1. gegevensbescherming in een oogopslag

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.
Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

WAAR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN EXTERNE LEVERANCIERS

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. HOSTING NETCUP

We hosten onze website bij Netcup. De provider is netcup GmbH, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe (hierna Netcup genoemd).

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Netcup: https://www.netcup.de/kontakt/datenschutzerklaerung.php.

Het gebruik van Netcup is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

OPMERKING OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Pflanzensofort GmbH
Rothenschlatt 2
D – 26203 Wardenburg
info@hahnenklee-ferienchalets.de
www.hahnenklee-ferienchalets.de
Tel: +49 4407 917 020

Vertegenwoordigd door:

Tim Staab, Bilen Aytan
Kantongerecht Oldenburg HRB 214035
BTW-nummer DE323294891

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

OPSLAGPERIODE

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING OP DEZE WEBSITE

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens op grond van Art. 9 para. 1 GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) GDPR. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO moet worden uitgevoerd. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

OPMERKING OVER GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE VS EN ANDERE DERDE LANDEN

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving voor gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN SPECIALE GEVALLEN EN TEGEN DIRECTE RECLAME (ART. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING, WAARONDER PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).
HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

GECODEERDE BETALINGSTRANSACTIES OP DEZE WEBSITE

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, VERWIJDERING EN CORRECTIE

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
Als u een bezwaar indient volgens Art. 21 para. 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Hierbij maken we bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht om ongevraagd reclame en informatiemateriaal te versturen. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

COOKIES

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op je eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

CONTACT FORMULIER

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE TAG MANAGER

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

We kunnen ook Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.
Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie “e-commerce measurement” van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kunnen websitebeheerders het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

GOOGLE ADS

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerders kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten en diensten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

GOOGLE REMARKETING

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen voor gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

GOOGLE CONVERSIETRACKING

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak wordt geklikt en welke producten het vaakst worden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We achterhalen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

FACEBOOK BEELD

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebookpagina’s en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder.

Het gebruik van Facebook-pixel is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken leveranciers van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven, om de nieuwsbrief te verwerken.

RAPIDMAIL

Deze website gebruikt Rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.

Rapidmail is een service die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland.
Gegevensanalyse door Rapidmail

Voor analysedoeleinden bevatten de e-mails die met Rapidmail worden verzonden een zogenaamde “trackingpixel”, die verbinding maakt met de Rapidmail-servers wanneer de e-mail wordt geopend. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend.

We kunnen Rapidmail ook gebruiken om te bepalen of en welke links in het nieuwsbriefbericht worden aangeklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde trackinglinks, waarmee je klikken kunnen worden geteld. Als u niet door Rapidmail wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

Meer informatie over de analysefuncties van Rapidmail vindt u op de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.
Wettelijke basis

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de annulering.

OPSLAGPERIODE

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie de informatie over gegevensbeveiliging van Rapidmail op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

ORDERVERWERKING

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. PLUGINS EN TOOLS

GOOGLE WEB FONTS (LOKALE HOSTING)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE KAARTEN

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer je Google Maps oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. LEVERANCIERS VAN E-COMMERCE EN BETALINGEN

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het tot stand brengen, de inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de service of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD

We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens zal niet plaatsvinden of alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

ONEPAGEBOOKING / HOTEL NET SOLUTIONS

Voor online kamerreserveringen gebruiken we het boekingssysteem OnePageBooking van HotelNetSolutions GmbH (HNS), Genthiner Straße 8, 10785 Berlijn. Als je op de knop “Boek nu voor de beste prijs” klikt, wordt er een nieuw tabblad geopend dat je doorverwijst naar de website van OnePageBooking.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar HNS en verwerkt. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt om je boeking en authenticatie te verwerken. In het geval van een boeking worden de gegevens 10 jaar bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming en de mogelijke inschakeling van derden voor de gegevensverwerking door HotelNetSolutions vindt u op: https://hotelnetsolutions.de/Datenschutz/

ORDERVERWERKING

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

9. EIGEN DIENSTEN

BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN AANVRAGERS

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

OMVANG EN DOEL VAN GEGEVENSVERZAMELING

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (begin van een arbeidsrelatie), art. 6 lid. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en – als u toestemming heeft gegeven – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van § 26 BDSG en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in onze gegevensverwerkingssystemen.
Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de gegevens die je hebt verstrekt te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke applicatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn na het verstrijken van de periode van 6 maanden (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zal de verwijdering pas plaatsvinden wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard als u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a GDPR) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering in de weg staan.
Opname in de pool van sollicitanten

Als we je geen baan aanbieden, krijg je misschien de kans om deel uit te maken van onze kandidatenpool. Als je wordt geaccepteerd, worden alle documenten en gegevens van je sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool, zodat er contact met je kan worden opgenomen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Het indienen van toestemming is vrijwillig en staat los van de huidige aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit het sollicitantenbestand, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de kandidatenpool worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is verleend.
Status en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is gedateerd februari 2022 en is de huidige versie. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen en door wettelijke vereisten kan het echter op elk moment nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen.

Grondslag van het privacybeleid: eRecht24